Geoportal Gorzowa Wielkopolskiego
Pomoc      Strona miasta    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granica miasta
Granice obrebów
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Grunty miejskie (stan na 03.12.2018 r.)
organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 4.2 i 4.3
jednostki organizacyjne gmin i związków międzygminnych
organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg gminnych
Kontury klasyfikacyjne
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Budynki
Adresy
Osnowy
Osnowy poziome
Osnowy wysokościowe
Ortofotomapy
Ortofotomapa 2008
Ortofotomapa 2011
Ortofotomapa 2017 (GUGiK)
Numeryczny Model Terenu
Numeryczny Model Terenu
Spadki terenu
Spadki terenu
Oferty inwestycyjne  Opis
budownictwo mieszkaniowe
produkcyjne
usługowo- handlowo- magazynowe
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  Legenda  Opis
plany obowiązujące
plany w opracowaniu
funkcje unieważnione
granice funkcji
linie zabudowy
stanowiska archeologiczne
zieleń izolacyjna
dominanty architektoniczne oraz wysokościowe
akcenty architektoniczne oraz ubranistyczne
Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Opis
rysunki planów
Przeznaczenie terenu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Legenda
zabudowa mieszkaniowa
zabudowa usługowa
tereny rolnicze
zabudowa techniczno - produkcyjna
tereny zielone i wody
komunikacja
infrastruktura techniczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Legenda  Opis
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plany archiwalne
Plan ogólny z 1994 r.
Rejestr zabytków  Opis
budynki
budowle
zieleń
cmentarze
uklady
Gminna ewidencja zabytków
budynki
budowle
zieleń
cmentarze
uklady
Rewitalizacja  Opis
obszary rewitalizacji
Budżet obywatelski 2018  Opis
budżet obywatelski
Placówki edukacyjne  Opis
przedszkola
szkoły
inne
Ochrona przyrody  Opis
Obszary chronione
Pomniki przyrody
Tereny podlegające ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych  Ustawa
grunty rolne klas I- III
grunty pochodzenia organicznego
użytki leśne
grunty klas I- III na użytku Tp
Tereny predysponowane do występowania ruchów masowych- dane pochodzą z Państwowego Instytutu Geologicznego i są poglądowe  Opis
Mapy geośrodowiskowe bez legendy
Mapy geośrodowiskowe z legendą (1)
Mapy geośrodowiskowe z legendą (2)
Tereny predysponowane do występowania ruchów masowych
Mapa akustyczna- przedziały hałasu (mapa archiwalna z 2012 r.)  Legenda  Aktualizacja mapy
Hałas drogowy: dzień- wieczór- noc
Hałas drogowy: noc
Hałas kolejowy: dzień- wieczór- noc
Hałas kolejowy: noc
Hałas tramwajowy: dzień- wieczór- noc
Hałas tramwajowy: noc
Hałas przemysłowy: dzień- wieczór- noc
Hałas przemysłowy: noc
Mapa akustyczna- wielkość przekroczeń (mapa archiwalna z 2012 r.)  Legenda  Aktualizacja mapy
Hałas drogowy: dzień- wieczór- noc
Hałas drogowy: noc
Hałas kolejowy: dzień- wieczór- noc
Hałas kolejowy: noc
Hałas tramwajowy: dzień- wieczór- noc
Hałas tramwajowy: noc
Hałas przemysłowy: dzień- wieczór- noc
Hałas przemysłowy: noc
Mapa akustyczna- mapa wrażliwości (mapa archiwalna z 2012 r.)  Legenda  Aktualizacja mapy
Hałas drogowy: dzień- wieczór- noc
mapa wrażliwości
Drogi rowerowe
Drogi rowerowe
Mapy historyczne
Mapy topograficzne w skali 1:25 000 z lat 1927- 1934
Mapa historyczna (beta)
Plan Miasta Gorzów Wielkopolski

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg