Geoportal Gorzowa Wielkopolskiego
Pomoc      Strona miasta    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granica miasta
Granice obrębów
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Budynki
Adresy
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Uzgodnienia ZUDP
Kontury klasyfikacyjne
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Osnowy
Osnowy poziome
Osnowy wysokościowe
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Ortofotomapy
Ortofotomapa 2008
Ortofotomapa 2011
Ortofotomapa 2019
Ortofotomapa 2020 (GUGiK)
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  Legenda  Opis
plany obowiązujące
plany w opracowaniu
funkcje unieważnione
granice funkcji
linie zabudowy
stanowiska archeologiczne
zieleń izolacyjna
dominanty architektoniczne oraz wysokościowe
akcenty architektoniczne oraz urbanistyczne
Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Opis
rysunki planów
Przeznaczenie terenu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Legenda
zabudowa mieszkaniowa
zabudowa usługowa
tereny rolnicze
zabudowa techniczno - produkcyjna
tereny zielone i wody
komunikacja
infrastruktura techniczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępne pod adresem: www.geoportal.gorzow.pl  Legenda  Opis
Plany archiwalne
Plan ogólny z 1994 r.
Rewitalizacja  Opis
Obszary rewitalizacji
Tereny predysponowane do występowania ruchów masowych- dane pochodzą z Państwowego Instytutu Geologicznego i są poglądowe  Opis
Mapy geośrodowiskowe bez legendy
Mapy geośrodowiskowe z legendą (1)
Mapy geośrodowiskowe z legendą (2)
Tereny predysponowane do występowania ruchów masowych

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg